Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lichtletters Ballonnen Galerij

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en overige rechtshandelingen uitgaande van ballonnengalerij.nl, dan wel

gesloten tussen Ballonnen Galerij ingeschreven in het handelsregister van de KvK 66692369 , hierna te noemen VERHUURDER.

De toepasselijkheid van eventuele algemene huurvoorwaarden van de

huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken, zijn niet rechtsgeldig tenzij die afwijkende afspraken schriftelijk of per mail overeengekomen zijn.

 1. De gehele huursom dient minimaal 21 dagen voor het geplande evenement te zijn overgemaakt op ons IBAN-nummer NL 14ABNA 0576017930 ten name van de Nooijer Handelsonderneming of handelsnaam Ballonnen Galerij te Vlissingen. U ontvangt na uw akkoord op de offerte een officiële bevestiging en factuur waarin alle gemaakte afspraken staan vermeld.
 2. Bij annulering is iedere huurder de volgende bedragen verschuldigd:
 3. Tot 1 maand voor aanvang van het evenement kunt u gratis annuleren.
 4. Binnen 21 dagen voor aanvang van het evenement wordt er 50% van het totale huurbedrag inclusief reiskosten in rekening gebracht.
 5. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement tot de dag van het evenement 75% van het totale huurbedrag inclusief reiskosten.
 6. Bij annulering op de dag van aanvang van het evenement 100% van het totale huurbedrag inclusief reiskosten.
 7. Schade en/of vlekken en/of ontvreemding van/aan onze lichtletters en overige materialen van Ballonnen Galerij, welke niet door het personeel van Ballonnen Galerij wordt veroorzaakt, zal geheel worden verhaald en doorberekend aan de huurder/opdrachtgever De huurder is tijdens de gehele huurperiode aansprakelijk. De huurder dient de huurartikelen bijvoorbeeld ook goed te beschermen tegen vocht en weersinvloeden. De veiligheid van het personeel van Ballonnen Galerij dient gewaarborgd te zijn. Indien door wat voor reden dan ook de medewerkers van Ballonnen Galerij het onverantwoord vinden om op- of af te bouwen of aanwezig te zijn op het feest/evenement, zullen alle lichtletters en overige materialen worden afgebouwd en verlaat de medewerker van Ballonnen Galerij het feest/evenement.
 8. De huurder/opdrachtgever wordt geacht zorg te dragen voor orde en netheid rondom de lichtletters, denk hierbij aan dranken op en rondom de lichtletters dit i.v.m. gevaar i.c.m. de elektriciteit.
 9. De geleverde producten mogen niet verplaatst worden nadat wij deze geplaats hebben, om beschadigingen en/of diefstal te voorkomen. Wanneer de lichtletters en/of overige materialen wel verplaats worden is dit ten alle tijden geheel op eigen risico.
 10. De gefactureerde huurprijs is gebaseerd op het door de huurder/opdrachtgever aangegeven huurperiode. De huurperiode gaat in wanneer onze producten geleverd zijn. De standaardperiode van 8-uur geldt voor de duur van het evenement. Wanneer het evenement is afgelopen zal de 8-uur ook vervallen. Als de wens is om onze lichtletters langer te huren dan is dit alleen mogelijk in overleg en ontvangt u van ons een nieuwe prijs. Een verlenging is uitsluitend mogelijk voor alle ingehuurde lichtletters.
 11. Alle materialen die Ballonnen Galerij gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en alle verhuurde goederen blijven te allen tijde volledig in eigendom van Ballonnen Galerij. Fotomaterialen en inhoud van de website van Ballonnen Galerij blijven eigendom van Ballonnen Galerij en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden of aan derden worden verstrekt.
 12. De huurder/opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Om zo snel mogelijk te kunnen op- en afbouwen zijn parkeerplekken voor de ingang of laad en los plek gewenst. Het personeel van Ballonnen Galerij komt met een bestelbus en/of bakwagen.
 13. Het is door Ballonnen Galerij toegestaan op elk gewenst moment voor de aangegeven aanvangstijd van de gasten (aangegeven tijdens het plaatsen van de reservering) het product te leveren. Ballonnen Galerij kan extra kosten in rekening brengen wanneer het product over onverharde wegen, op velden of op verdiepingen moet worden geleverd. Ook wanneer de locatie niet direct met de auto toegankelijk is (vanaf een toegestane/officiële weg), kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Het maximum voor nacalculatie is 150,- euro.
 14. Ballonnen Galerij zal elk mogelijke inspanning doen om op het evenement te verschijnen. Maar door omstandigheden die buiten de macht van Ballonnen Galerij liggen, niet alleen door slecht weer, zal Ballonnen Galerij de huurder en de locatie zo vroeg mogelijk hierover berichten. Compensatie over het betaalde bedrag kan in overleg worden teruggestort.
 15. Voor locaties gerekend vanuit Vlissingen, Zeeland, wordt voor zowel de heen- als terugreis reiskosten additioneel in rekening gebracht. Reiskosten bedraagt €0,50 per km. Dit wordt altijd vooraf met u gecommuniceerd in de offerte, wij berekenen achteraf nooit verborgen kosten aan u door.
 16. Bij de afhandeling van de overeenkomst verwerkt Ballonnen Galerij persoonsgegevens van de huurder. Om de huurder te informeren over wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt, hanteert Ballonnen Galerij een privacyverklaring. Deze is te vinden op de website: nl
 17. Verzekering Indien bij verhuur van enige zaak risico’s aanwezig zijn dat derden schadeclaims kunnen opwerpen wegens wettelijke aansprakelijkheid, dient de wederpartij voordat het gehuurde in gebruik wordt genomen, zich hiertegen te verzekeren. Bij het ontbreken van een dergelijke verzekering zullen wij nimmer voor de schade inzake wettelijke aansprakelijkheid kunnen worden aangesproken en dient de wederpartij ons hiervoor te vrijwaren, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

 

 1. Vrijwaring De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, waarvoor wij door derden mochten worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door ons.
 2. De lichtletters mogen buiten worden gezet, de letters zijn van kunststof en gekit en kunnen dus tegen een beetje water. Echter zijn ze niet bestand om de hele dag in de regen te staan. Bij langdurige regen langer dan 30 min dan moeten de lichtletters droog gezet worden. lichtletters dienen in de nacht binnen te worden neergezet. Niet onder een afdak maar binnen in een afgesloten het liefst een verwarmde ruimte.

Algemene Voorwaarden Ballonnen Galerij

Artikel 1 Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten en eventuele opbouw kosten Voor locaties gerekend vanuit Vlissingen, Zeeland, wordt voor zowel de heen- als terugreis reiskosten additioneel in rekening gebracht. Reiskosten bedraagt €0,50 per km. Dit wordt altijd vooraf met u gecommuniceerd in de offerte, wij berekenen achteraf nooit verborgen kosten aan u door. Overeengekomen aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 2 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst.

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens (juiste adres van de locatie), waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien een verkeerde locatie is doorgegeven, zullen deze reiskosten ook in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst, ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert, dan worden de volgende kosten in rekening gebracht.

Bij annulering is iedere huurder de volgende bedragen verschuldigd:

Tot 1 maand voor aanvang van het evenement kunt u gratis annuleren.

Binnen 21 dagen voor aanvang van het evenement wordt er 50% van het totale huurbedrag inclusief reiskosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement tot de dag van het evenement 75% van het totale huurbedrag inclusief reiskosten.

Bij annulering op de dag van aanvang van het evenement 100% van het totale huurbedrag inclusief reiskosten. Wij zijn genoodzaakt om deze kosten in rekening te brengen omdat wij de benodigdheden voor de opdracht dan reeds hebben ingekocht en of verwerkt hebben.

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 2. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.
 3. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 4 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 5 Betaling en incassokosten

 1. Betaling vindt plaats middels facturatie of contant op de dag van de plaatsing. De wijze van betaling vindt plaats in overleg met Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

3

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst door Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Voor de standaarden wordt eventueel per standaard borg in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. De standaarden dienen, op afspraak, binnen 30 dagen teruggebracht te worden naar Ballonnen Galerij in Vlissingen. De borg zal dan teruggestort of contant worden teruggegeven. Na 30 dagen gaat Opdrachtnemer er vanuit dat Opdrachtgever de standaarden zelf wil houden. De borg wordt dan niet terugbetaald.

Artikel 7 Garanties

 1. Nadat Opdrachtnemer de decoratie heeft geplaatst en deze is goedgekeurd door Opdrachtgever vervalt de garantie. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade door weersomstandigheden of schade die door anderen aan de decoratie is toegebracht. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 2. Op een cadeau in een ballon kan geen garantie worden gegeven. De ballon wordt opgeblazen in een speciaal ballonnenapparaat. Indien de ballon goed is opgeblazen en deze ter plaatse is overhandigden goedgekeurd kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van, door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

4

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de, volgens de wet, bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

5

Artikel 10 BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA-, STEMRA-, SENA rechten die voortvloeien uit het door Dj’s/huurder/ opdrachtgever ten gehore brengen van muziek hetzij mechanisch hetzij live, in het openbaar dan wel besloten gelegenheden, alsmede het vastleggen van muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen of vastleggen geschied via door de verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder/ opdrachtgever die voorts de verhuurder vrijwaart tegen alle mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA.